Deontologische Code Visubel

Algemene principes

De deontologische code omvat het geheel van gedragsregels tussen de leden onderling en tussen de leden en de omgevingsorganisaties zoals de gebruikersverenigingen , en diverse , al-of-niet subsidiërende overheden ( welzijn-gezondheid-onderwijs-tewerkstelling …). Het doel van deze deontologische code is ondermeer de erkenning als volwaardige gesprekspartner en de geloofwaardigheid van de vereniging te waarborgen, in de relatie met deze omgevingsorganisaties. Deze deontologische code zal daartoe ook ruim bekend gemaakt worden.

Het lidmaatschap van Visubel houdt meteen ook het respect voor de deontologische code in. In het bijzonder engageren de leden zich tot

  • Medewerking aan het verspreiden van de goede faam van de vereniging.
  • Medewerking aan correcte informatieverstrekking naar gebruikers en de omgevingsorganisaties
  • Het respecteren van loyale vormen van concurrentie onder de leden

Informatieverstrekking

De leden zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van correcte informatie over de hulpmiddelen die zij op de markt brengen. Zij zijn zich bewust dat de individuele situatie van elke persoon met handicap anders is, en de compenserende waarde van de aangeboden hulpmiddelen individueel verschillend is. Zij onthouden zich van loze beloften en niet aantoonbare resultaten. Alle informatie kan gedocumenteerd worden.

In het bijzonder engageren de leden zich tot het verstrekken van begrijpelijke en transparante informatie m.b.t.:

  • de functionaliteit van de hulpmiddelen
  • de technische kenmerken
  • de bruikbaarheid volgens de mogelijkheden van de gebruiker
  • de prijs, met inbegrip van de leveringsvoorwaarden (levering- en installatiekosten, transportkosten, garantie.)

De leden zijn te allen tijde bereid deze informatie te laten toetsen door de subsidiërende instanties door middel van demonstraties en/of het beschikbaar stellen van testhulpmiddelen aan daartoe bevoegde instanties.

Relatie tot de consument

De leden staan garant voor de gedragingen van, en de informatieverstrekking door hun medewerkers.

De leden engageren zich om alle inspanningen te leveren door competent personeel die in hun macht liggen om een vlotte dienst-na-verkoop te bieden.

Relatie tot de subsidiërende overheden

De leden verstrekken, minstens op vraag, alle nodige informatie aan de overheden om hen toe te laten een correcte subsidie te bepalen. De prijszetting van de producten wordt gestoeld op gangbare en verantwoordbare bedrijfseconomische principes.

De leden engageren zich geen gratis hulpmiddelen te leveren die niet op factuur worden gezet.

Loyale concurrentie onder de leden

De leden engageren zich tot loyale concurrentie onder elkaar. Met loyale concurrentie wordt bedoeld: alle vormen van gangbare verkoops- en marketingactiviteiten, die geen verborgen en onjuiste informatie aan consument en/of subsidiërende overheid omvatten.

Eventuele betwistingen op dat vlak kunnen door collega’s, consumenten of overheden, aan de Raad van Bestuur van Visubel worden overgemaakt.Deze worden op de volgende bijeenkomst ter beoordeling voorgelegd.