Statuten Visubel vzw

Artikel 1

De vereniging draagt als benaming: “VISUBEL”.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaand van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Alle stukken voorgeschreven door de VZW-Wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3

De vereniging heeft als doel de zelfstandige ondernemers en/of de ondernemingen van de sector van “Hulpmiddelen voor mensen met een visuele handicap” te verenigen, te informeren en te adviseren en hun belangen te behartigen. Hiertoe zal de vereniging kunnen overgaan, door middel van gemeenschappelijke acties, tot het organiseren en aanmoedigen van allerlei economische, sociale, culturele, juridische en maatschappelijke manifestaties of acties.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

In haar structuur waarborgt de vereniging dat ze bestuurd wordt door representatieve vertegenwoordigers van de zelfstandige ondernemers en/of de ondernemingen, en dit op basis van een vrijwillig engagement.

Artikel 4

De vereniging kan zich desgewenst aansluiten bij een koepelorganisatie

Artikel 5

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 6

De vereniging telt in hoofdzaak werkende leden, maar kan ook toegetreden leden aanvaarden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden. De werkende leden worden door de raad van bestuur aanvaard. Verzoeken om toelating als lid dienen te worden gericht aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist autonoom over ieder verzoek tot opname als lid.

Om werkend lid te kunnen zijn moeten de natuurlijke personen of rechtspersonen , in de hoedanigheid van ondernemer of onderneming , actief zijn in de betrokken sector , en de jaarlijkse ledenbijdrage hebben betaald.

De VZW telt tenminste drie werkende leden.

De toegetreden leden zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen uit de sector die met de werkende leden wensen te sympathiseren, hun werking willen ondersteunen en die de jaarlijkse ledenbijdrage hebben betaald. Door het betalen van het lidmaatschapsgeld zijn deze leden automatisch toegetreden lid van de vereniging.

De werkende en toegetreden leden die de door hun verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betalen worden geacht ontslag te nemen.

Een lijst waarin alle werkende leden (stemgerechtigde leden van de algemene vergadering) van de vereniging naar chronologische volgorde van hun toetreding zijn vermeld, wordt , onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, opgesteld en bijgehouden op de zetel van de vereniging. Alle leden, ook de toegetreden leden kunnen van die lijst kosteloos inzage nemen. Alle beslissingen m.b.t. het toetreden, uittreding of uitsluiting van leden moeten door de raad van bestuur in dat register worden vermeld binnen de acht dagen.

Artikel 7

Elk werkend lid kan uit de VZW treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur bij aangetekend schrijven. Een werkend lid dat zijn ledenbijdrage niet heeft betaald of dat ophoudt de activiteiten te vervullen krachtens dewelke hij of zij tot lid van de VZW werd opgenomen , wordt geacht ontslag te nemen. In dat geval wordt er voorzien in de mogelijkheid tot vervanging van dit werkend lid.

De uitsluiting van de werkende leden kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken volgens de procedure voorzien in art. 12 van de VZW-Wet.

Een ontslagnemend of uitgesloten werkend of toegetreden lid, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk vermogen van de VZW ook.

Artikel 8

De jaarlijkse ledenbijdrage van de vereniging mag niet hoger zijn dan 1000 Euro.

Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 3 bestuurders, door de algemene vergadering onder de werkende leden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar.

Een bestuursmandaat eindigt automatisch wanneer:

  • een bestuurder op 1 september van het lopende jaar geen ledenbijdrage betaalde of
  • een bestuurder gedurende één jaar niet heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van bestuur zonder geldige reden of
  • bij overlijden, afzetting door de algemene vergadering, het verstrijken van de termijn of bij wettelijke redenen.

De bestuurders zijn één maal herkiesbaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 10

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat aan de goedkeuring van de algemene vergadering wordt voorgelegd. Dit reglement regelt alles wat nodig is voor de gang van zaken in de vereniging. Het reglement kan gewijzigd worden op voorstel van de raad van bestuur door een algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

Artikel 11

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

Het mandaat van een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris-pennigmeester duurt, zoals voor bestuurders, maximaal 4 jaar.

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en zit de vergaderingen voor. Ingeval van afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Artikel 12

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

Artikel 13

De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de vereniging afvaardigen aan een of meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat onder “dagelijks bestuur” wordt aanzien, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens hun minder belang of wegens hun urgentie een onverwijlde beslissing vragen die het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of wenselijk maken.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en via een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14

Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, uitgezonderd deze van het dagelijks bestuur, moeten worden ondertekend door twee bestuurders waaronder de voorzitter zonder dat deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van bestuur gevoerd.

Artikel 15

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de macht de statuten te wijzigen, de bestuurders en commissarissen te benoemen en af te zetten, de bezoldiging van de commissarissen te bepalen ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen, de jaarlijkse rekeningen en de begroting goed te keuren, de vereniging te ontbinden, leden uit te sluiten, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk goed te keuren en alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16

De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden die krachtens artikel 7 aanvaard werden. Ieder van deze werkende leden heeft het recht aan de vergadering deel te nemen hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een lasthebber, houder van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat deze zelf lid van de vereniging is. Alle werkende leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem.

Artikel 17

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. Telkens het maatschappelijk belang het vergt kan de raad van bestuur een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Er moet een bijzondere algemene vergadering gehouden worden op aanvraag van minstens een derde van de werkende leden.

Artikel 18

De werkende leden worden tot de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering opgeroepen minstens acht dagen voor de algemene vergadering door middel van een brief, fax of e-mail die de agenda vermeldt.

Artikel 19

De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, en de beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; in geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de VZW-wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Artikel 20

De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd in een verslag, ondertekend door de voorzitter en een tweede bestuurder van de raad van bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de maatschappelijke zetel waar de werkende leden deze zullen kunnen inzien conform de in art. 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegd modaliteiten.

Artikel 21

Zowel bij vrijwillige als bij gerechtelijke ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van vereffening wordt het netto overblijvend actief van de vereniging, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling.

Artikel 22

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de VZW-wet of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.